Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Codification of administrative procedure

Staša, Josef - Tomášek, Michal
  • Právník 2/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 59-68
  • Rubrika: Příspěvky

Příspěvek byl přednesen na 2. kongresu Mezinárodní akademie srovnávacího práva v Taiwanu. V úvodní části autoři předkládají stručný historický pohled na vývoj českého správního práva včetně nejvýznamnějších vlivů, které se na tomto vývoji podílely. V první části článku se pojednává o obsahu pojmu správní řád. Dále autoři seznamují s hlavními rysy českého správního práva procesního. V poslední části se věnují kodifikačnímu úsilí v tomto odvětví, které vyústílo ve vydání zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu a seznamují s touto normou.

Klíčová slova: kodifikace správního práva, Mezinárodní akademie pro srovnávací právo, správní právo, správní řád, správní řízení