Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Herkulovo dilema

Agha, Petr
  • Právník 10/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 1104-1121
  • Rubrika: Příspěvky

Autor se v článku zabývá teoriemi Dworkina a Alexyho a zkoumá, jak fungují v heterogenním prostředí států Rady Evropy, zejména zda a nakolik mohou být užitečné Evropskému soudu pro lidská práva při jeho rozhodování ve věcech tzv. kvalifikovaných práv (články 8-11 Úmluvy). Autor prosazuje otevřenější způsob rozhodování Soudu a poukazuje na význam doktríny volné úvahy při naplňování cílů Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a pro udržení lidských práv coby důležitého a mocného nástroje při budování skutečného demokratického veřejného prostoru.

Klíčová slova: doktrína volné úvahy, Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod, Evropský soud pro lidská práva - rozhodování, lidská práva, ochrana lidských práv