Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

O aktuálních trendech naší nauky veřejného práva

Tomášek, Michal
  • Právník 10/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 1057-1073
  • Rubrika: Příspěvky

V úvodu jsou zmíněny charakteristické rysy jak kontinentálního práva, tak angloamerického práva. Nejnovější teoretické poznatky srovnávacího práva však ukazují, že se prvky obou systémů práva začínají v řadě případů prolínat. Výsledky výzkumného záměru „Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy“ (jehož se autor také účastnil) v oblasti veřejného práva ukázaly, že nejdůležitějšími impulzy působícími na vývoj veřejného práva jsou procesy europeizace a globalizace, což autor článku dokládá na příkladech z různých odvětví českého veřejného práva.

Klíčová slova: nauka veřejného práva, veřejné právo