Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva o vědecké konferenci "Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století (v českém, evropském a mezinárodním kontextu)" pořádané Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze

Grinc, Jan - Hlaváčová, Jana - Kaštyl, Miroslav
  • Právník 11/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 1170-1172
  • Rubrika: Příspěvky

Účastníci této mezinárodní konference, studenti PFUK v Praze a její doktorandi, informují o jejím zaměření a referují o obsahu jejích jednotlivých tematických celků. Zdůrazňují, že její význam byl dán nejen závažností tématu, ale i tím, že se konala v době, kdy si veřejnost připomíná dvacet let od vyhlášení Listiny základních práv a svobod (úst. zák. č. 23/1991 Sb.). Přínos konference spočíval podle referentů především v systematickém shrnutí současných témat ochrany základních práv, a v tom, že se potvrdila vysoká aktuálnost tématu ochrany základních práv nejen v zemích třetího světa, nýbrž i v Evropě. K rozpracování podnětů, jež konference přinesla pro další studium ochrany základních lidských práv, napomůže nepochybně i na ni navazující připravovaný sborník příspěvků na konferenci přednesených, jehož vydání referenti avizují.

Klíčová slova: konference, ochrana základních práv, vědecké akce