Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Směnka jako způsob uhrazení a zajištění závazku zaměstnance vyplývajícího z pracovněprávního vztahu

Štefko, Martin - Tvrdík, Lukáš
  • Právník 11/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 1157-1162
  • Rubrika: Příspěvky

Článek, zařazený do rubriky „Informace“, je krátkým zamyšlením autorů nad povahou a důsledky stále častější snahy zaměstnavatelů zajistit pomocí zajišťovací biankosměnky dluh (budoucí) zaměstnance k náhradě škody způsobené jim při plnění pracovních úkolů či v přímé souvislosti s ním, kdy zjevně dochází ke střetu abstraktnosti a přísnosti směnečných závazků s principem ochrany zaměstnance, uplatňujícím se v pracovním právu. Ačkoli soudní judikatura se ustálila na stanovisku, že pohledávku z pracovněprávního vztahu nelze zajistit směnkou, resp. že použití směnky v takovém případě je obcházením zákona, autoři mají za to, že o neplatnosti směnky pro rozpor se zákonem nemůže být řeč, jakkoli vznikla v rozporu s ust. § 13 odst. 2 či s ust. § 257 odst. 1 zákoníku práce; neznamená to však, uzavírají autoři, že zaměstnanec jako směnečný dlužník by se placení na takovou směnku neměl bránit: podle nich se však ubrání pouze tehdy, dovolá-li se relativní neplatnosti směnečné smlouvy o zajištění a uplatní-li úspěšně související námitku nedostatku důvodu směnky. Autoři článku tak čtenáři poskytují informaci vskutku cennou, nicméně uváží-li se, že dle ust. § 175 odst. 1 občanského soudního řádu bude mít zaměstnanec na přípravu svých odůvodněných námitek pouze tři dny ode dne doručení platebního rozkazu, nebude patrně mnoho těch, kteří se zajišťovací směnce zažalované zaměstnavatelem ubrání.

Klíčová slova: biankosměnka, cenné papíry, náhrada škody - zaměstnanec, pracovněprávní nárok zaměstnavatele, směnečné právo, směnka, směnka uhrazovací, směnka zajišťovací, zajištění dluhu zaměstnancem, zajištění závazku, zajišťovací prostředky