Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právny systém ako produkt evolučnej selekcie

Šmihula, Daniel
  • Právník 11/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 1090-1132
  • Rubrika: Příspěvky

Článek má být příspěvkem k hledání odpovědi na otázku, odkud se vzalo či kde se bere právo, která je jednou z nejstarších otázek v dějinách právního a společenského myšlení. Autor zdůrazňuje, že právo nelze analyzovat jako nějaké „čisté právo“ (slušelo by se dodat „s pomocí prostředků, jež poskytuje logika a jazykověda“), že je k tomu nezbytný interdisciplinární přístup. Nový pohled na právo (rozuměj objektivní právo) lze získat, míní autor, bude-li se na ně nahlížet jako na instrument přinášející měřitelný a vyčíslitelný prospěch, a jako na jednu ze složek komplexního systému organizace a regulace společnosti, v níž působí i jiné normativní systémy (etika, morálka), to vše při vědomí, že právo, jakož i jiné normativní systémy, je spjato s konkrétní společností, resp. společenstvím, kde se aplikuje, že o jeho úspěšnosti lze hovořit pouze tehdy, jsou-li úspěšné společnosti a komunity, jež je používají. Změny v normativních systémech, včetně právních, v dlouhodobém průmětu nemohou být voluntaristické a ve skutečnosti nejsou ani projevem svobodné vůle, jak se domnívají např. právní pozitivisté. Ze všech zdánlivě rovnocenných alternativ právních systémů a kultur dlouhodobě přežije a uplatní se ten, jenž společnosti jej aplikující poskytuje výhody v oblasti reprodukce, ekonomické efektivity využití přírodních zdrojů a vojenské síly ve srovnání s jinými společnostmi. Pokud daná společnost prosperuje a získává mocenskou převahu nad ostatními konkurenčními společnostmi, šíří se podle mínění autora článku i její právní systém; pokud ne, pak tato společnost svůj původní právní systém zavrhne a nahradí jej jiným, zpravidla po vzoru úspěšnějších společností, nedojde-li ovšem k tomu, že si danou společnost podrobí jiná, úspěšnější společnost a její právní systém tak zanikne.

Klíčová slova: antropologie práva, dynamika práva, efektivita práva, evoluční selekce, kulturní přenos, mechanismus kolektivní evoluční selekce, pozitivistické pojetí práva, právní systém, právo jako projev ducha národa, právo jako vůle vládnoucí třídy, právo jako výsledek společenské smlouvy, přirozené právo, racionalistické pojetí práva, sociální darwinismus, společenská účelnost práva, strategie úspěšného přežití, teologické pojetí práva, vliv mechanismu kolektivní evoluční selekce na vývoj práva