Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Vývoj europeizace trestního práva

Pikna, Bohumil
  • Právník 12/2008
  • Ročník: 147
  • Strany: 1325-1346
  • Rubrika: Příspěvky

Autor v článku nastiňuje celkový vývoj justiční spolupráce v trestních věcech v rámci ES/EU a popisuje vývoj evropského práva v oblasti trestního práva, který rozděluje do několika důležitých etap: období před Maastrichtem, Schengenské dohody, období od Maastrichtu do Amsterodamu a postamsterodamské období. Dále se v článku věnuje amsterodamskému cíli "vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva" a problematice jeho naplňování. Závěrečná část pojednává o programu "Trestní soudnictví", který byl zaveden rozhodnutím Rady v roce 2007.

Klíčová slova: europeizace trestního práva, justiční spolupráce v trestních věcech, policejní spolupráce