Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Ignác Antonín Hrdina: Texty ke studiu konfesního práva, I. - Evropa a USA. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2006, 322 s.

Přibyl, Stanislav
  • Právník 9/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1096-1098
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce je prvním dílem, v němž autor mapuje konfesněprávní prameny z dějin práva a částečně i současné právní úpravy v evropských zemích a v USA. Sborník textů je rozdělen do čtyř etap: I. od pohanského náboženského monismu ke křesťanskému dualismu, II. období jednoty křesťanského světa pod dvěma mocemi, III. období novověkého státního jurisdikcionalismu a IV. období plurality modelů vztahů státu a církve.

Klíčová slova: konfesní právo, studijní pomůcky