Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Annual Survey of Family Law

Haderka, Jiří F.
  • Právník 3/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 289-294
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzní stať podává přehled právního vývoje ve 24 státech, jejichž národní zprávy ročenka obsahuje. Nejvydatněji je v ní opět zastoupena Evropa. V roce 1993, který je v centru pozornosti ročenky, byly legislativní změny v Evropě spíše ojedinělé a převažoval přínos judikační, popř. příprava zamýšlených právních předpisů. Výlučně o case law šlo ve sledovaném období na severoamerické pevnině. Z Jižní Ameriky jsou referovány hlavně starší legislativní změny z 80. let. Z Austrálie jsou zaznamenána pouze judikační nova. Pokud jde o Asii, objevují se v tomto spektru pouze reformní náběhy jejího Jihovýchodního okraje. Obraz z Afriky je značně mezerovitý, pouze se záblesky naděje na humanitní pokrok.

Klíčová slova: dětský ombudsman, majetkové vypořádání kohabitantů, protipotratový zákon, reforma rozvodu, rodinné právo, ručitelské závazky, sňatečný věk, sňatek homosexuálů, výživné mezi manžely, zrovnoprávnění nemanželských dětí