Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Mezinárodní úmluvy o ochraně přírody závazné pro Českou republiku a několik poznámek k problematice jejich vnitrostátní garance

Damohorský, Milan - Pospíšilová, Lucie
  • Právník 3/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 265-284
  • Rubrika: Příspěvky

Příspěvek se zabývá charakteristikou sedmi důležitých mezinárodních úmluv na úseku ochrany přírody, krajiny, rostlinstva a živočišstva, ke kterým již většinou přistoupila i Česká republika. Jsou zde též hodnoceny právní prostředky, kterými jsou závazky z těchto úmluv zajišťovány ve vnitrostátním českém právu a jsou zde naznačeny a doporučeny i nutné změny či doplnění právních úprav.

Klíčová slova: biodiverzita, fauna, flora, chráněné oblasti, kulturní dědictví, ochrana mokřadů, přírodní dědictví, trvale udržitelný rozvoj