Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K úpravě vstupu obchodní společnosti do likvidace

Eliáš, Karel
  • Právník 3/1996
  • Ročník: 135
  • Strany: 260-264
  • Rubrika: Příspěvky

Autor hledá odpověď na otázku, kterým okamžikem vstupuje obchodní společnost do likvidace. Jde o problém českým obchodním zákoníkem výslovně neřešený a názory v literatuře se různí. Zde se argumentuje ve prospěch závěru, že společnost vstupuje do likvidace až zápisem této skutečnosti do obchodního rejstříku, takže zápis má v této souvislosti konstitutivní význam. Autor ve prospěch svého závěru uvádí dva základní důvody: Za prvé, § 68 odst. 5 i § 153 odst. 1 obchodního zákoníku z časového hlediska jasně rozlišují zrušení společnosti a její vstup do likvidace a mezi oběma předpokládají určitý odstup. Za druhé platí, že podle § 70 odst. 2 obchodního zákoníku musí každá obchodní společnost po celou dobu likvidace používat své obchodní jméno s dovětkem "v likvidaci", přičemž z § 9 odst. 2 obchodního zákoníku plyne, že před zápisem do rejstříku užití takového názvu není možné.

Klíčová slova: likvidátor obchodní společnosti, obchodní právo, obchodní rejstřík