Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Hledat v archivu

Vyhledávání v Právníku v NPD

Pro výraz „Doplňující výklad smlouvy“ bylo nalezeno 22 výsledků:

Zrod a současnost principu nemo tenetur se ipsum prodere

výklad civilního, trestního a kanonického procesu, je pozoruhodnou syntézou římského a církevního práva, která si získala velikou reputaci a měla výrazný vliv na soudy a právnické školy. Obsahuje následující formulaci privilegia nemo tenetur (Speculum iudiciale

 • Autor: Holländer, Pavel
 • Právník 2/2017
 • Strany: 89-113
 • Rubrika: stať
 • Klíčová slova: 5. dodatek Ústavy USA, dějiny - Velká Británie, evropské dějiny - 19. století, Ústavní soud ČR - judikatura, zásada nemo tenetur

Nahrazování směrnic nařízeními (důvody, skutečnost, možnosti)

výkladu souvisejícího vnitrostátního práva nezohlednily. Členské státy přijímají zákony a podzákonné předpisy běžně s odkazem na příslušnou směrnici. Legislativní pravidla Vlády ČR, schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, v současném znění

 • Autor: Křepelka, Filip
 • Právník 3/2017
 • Strany: 213-234
 • Rubrika: stať
 • Klíčová slova: členský stát EU, implementace práva ES/EU, nařízení, směrnice, supranacionalita, tvorba práva

Sociální právo a veřejné zdravotní pojištění

Doplňující lékařství, Komplementärmedizin ). Ve Švýcarsku je několik oborů komplementární medicíny hrazeno ze zákonného veřejného zdravotního pojištění. Od května 2017 se tak děje definitivně. V Kanadě lze zase získat státem akreditované vysokoškolské vzdělání naturopatického lékaře

 • Autor: TELEC, Ivo
 • Právník 7/2017
 • Strany: 587-602
 • Rubrika: stať
 • Klíčová slova: alternativní medicína, sociální právo, soukromé zdravotní pojištění, veřejné zdravotní pojištění, zdravotní služba

Regulace veřejné podpory profesionálnímu sportu jako příklad vyvžování zájmů na periferii práva EU

doplňující pravomoci EU, nejde o harmonizaci sportu evropským právem, viz CRAIG, P. The Treaty of Lisbon: Process, architecture and substance. European Law Review. 2008, Vol. 33, April, s. 147. Při vyšetřování podpor má ovšem Evropská

 • Autor: Hamerník, Pavel
 • Právník 8/2017
 • Strany: 686-706
 • Rubrika: stať
 • Klíčová slova: právo EU, profesionální sportovci, sportovní právo, veřejná podpora

Ohlédnutí za životem a internacionalistickým dílem profesora Antonína Hobzy

smlouvách (právotvorných), nebo v mezinárodních obyčejích .“ Ibidem, s. 3. Hobza vyjádřil své právně filozofické názory především v Úvodu do mezinárodního práva mírového . Jak uvádí na jeho začátku, snažil se především, aby „ všechny instituce podány byly

 • Autor: Šturma, Pavel
 • Právník 1/2016
 • Strany: 3-11
 • Rubrika: stať
 • Klíčová slova: dějiny mezinárodního práva, Hobza Antonín, mezinárodní organizace, mírové právo, Společnost národů, teorie mezinárodního práva, válečné právo

Dynamika a statika pojmu "společenství států"

výklad ustanovení Paktu o Společnosti národů podle přesných pravidel mezinárodního práva by tak podle něj nemohl poskytnout přesný obraz, jak Společnost národů ve skutečnosti fungovala. Neexistovala tu totiž, na rozdíl od Evropských společenství, soudní instituce

 • Autor: Tomášek, Michal
 • Právník 1/2016
 • Strany: 51-64
 • Rubrika: stať
 • Klíčová slova: Evropská unie, evropské právo, Společnost národů, srovnávací právo

Dvě pozemkové reform a státní nabytí vlastnického práva k nemovitostem

smlouvám odporují (současně zdůrazňuje, že jich nebylo nikde použito); k tomu již dříve KADLEC, Karel. Agrární reforma v Československu, Rumunsku a Jugoslavii. Sborník věd právních a státních. 1924, XXIV, s. 265 an. Pasáž věnovaná

 • Autor: Eliáš, Karel
 • Právník 3/2016
 • Strany: 209-232
 • Rubrika: stať
 • Klíčová slova: naturální vlastnictví, pozemková reforma, restituce, vlastnické právo, vyvlastnění

Předvídatelnost, retroaktivita a zpětné působení práva

smlouvu s kupujícím neuzavřel), ale zejména „ nepředvídatelné “. Analogicky jako Procházka tedy můžeme dospět k závěru, že princip „ předvídatelnosti “ („ ochrany důvěry v právní řád “) je nejširším principem intertemporálním (ba dokonce představuje ústavněprávní limit jakéhokoliv zpětného působení

 • Autor: Koukal, Pavel
 • Právník 3/2016
 • Strany: 233-260
 • Rubrika: stať
 • Klíčová slova: intertemporalita, právní principy, proporcionalita, retroaktivita, Ústavní soud ČR - judikatura, zpětná účinnost

Melčák nebo Melčáci? Ústavní soudy rušící ústavní zákony

výkladu ustanovení v čl. 1 odst. 1, čl. 9 odst. 2, čl. 39 odst. 4 nebo čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy. Přístup odborné veřejnosti k nálezu Ústavního soudu k nálezu Melčák

 • Autor: Madej, Martin
 • Právník 5/2016
 • Strany: 413-426
 • Rubrika: stať
 • Klíčová slova: materiální jádro ústavy, nezměnitelná ustanovení ústavy, procedurální přezkum ústavnosti, přezkum ústavnosti, substantivní přezkum ústavnosti, ustavující moc, zrušení ústavního zákona

Zpráva z konference „Odpovědnostní vztahy v právu obchodních korporací"

Doplňující výklad společenské smlouvy . V něm autor seznámil posluchače s rozhodovací praxí německého Spolkového soudního

 • Autor: FLÍDR, Jan
 • Právník 3/2017
 • Strany: 264-269
 • Rubrika: z vědeckého života
 • Klíčová slova: doktorandské studium, korporační právo, obchodní korporace, odpovědnostní vztahy, vědecké akce

Poznámka: Ve vyhledaných textech nejsou zvýrazněny hledané výrazy. V NÁZVECH příspěvků jsou slova vyhledávána jen v zadaném tvaru, případně lze zadat část slova. Lze zadat více slov v přesném tvaru, tvoří-li sousloví. Je nutno používat diakritiku. Naproti tomu V TEXTECH PŘÍSPĚVKŮ funguje fulltextové vyhledávání, slova tedy mohou být v jakémkoliv pádu. Pro vyhledávání v textech článků je možné používat logické operátory v této formě:

a AND b   v textu musí být a i b
a OR b     v textu musí být a nebo b
- a            nesmí se vyskytovat a

Funkce vyhledávání budou postupně rozšiřovány.

Databáze Národní právní dědictví (NPD) vzniká v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Úkolem databáze je zpřístupňovat digitalizované texty starší právní literatury. Z časopisu Právník obsahuje:

 • období do roku 1990 – anotace a klíčová slova relevantních příspěvků (vytvořeno SVI ÚSP pro databázi CLAN);
 • období let 1991–2012 – anotace a klíčová slova všech příspěvků (vytvořeno SVI ÚSP);
 • od roku 2013 –  plné texty příspěvků starších šesti měsíců, zároveň anotace a klíčová slova všech příspěvků včetně aktuálního čísla (vytvořeno SVI ÚSP).

Naskenovaný Právník z let 1861–1937 je k dispozici v Digitální knihovně AV ČR.