Právník - číslo 7 / 2000


ŠAMALÍK, František: Svoboda a rovnost v soudobých ústavách
Článek pojednává o historických a duchovních zdrojích současnéhokonceptu lidských práv a politické emancipaci, jež vyústila v modernídemokracii. Zkoumá příčiny toho, proč je francouzská revoluce považována zasoučást procesu všeobecné emancipace člověka a občana a důvody, pro kterévyústila v Jakobínskou přímou demokracii a teror. Autor podává nástin dvoukonceptů svobody - liberální a demokratické, které mezi sebou navzájemsoutěží. CZ - cze
rok: 2000),s., číslo: 7

ŠÍN, Zbyněk: Tvorba práva a systém zákonodárství
V souvislosti s narůstajícím počtemnových právních předpisů a jejich změn, obtížnou orientací v nich a jejichnedostatečnou průhledností autor článku zdůrazňuje, že systém práva působíjako společenský regulátor, jako jeden z normativních systémů a tvorbaprávních pravidel má svůj specifický charakter. Vymezuje pojem systémupráva, definuje jeho atributy a uvádí požadavky pro normotvorbu. CZ - cze
rok: 2000, číslo: 7

STRAŠUN, Boris Alexandrovič: Ústavní právo Ruska, jeho prameny a struktura
Autor vyjmenovává pramenyruského ústavního práva a vymezuje jejich právní sílu. Dále se věnujerozboru Ústavy Ruské federace a stranou neponechává ani rozhodnutí Ústavníhosoudu. CZ - cze
rok: 2000, číslo: 7

HELEŠIC, František: K nápravě potíží družstevních záložen
Vúvodu autor uvádí některé statistické srovnávací údaje týkající sedružstevních záložen v jiných evropských zemích. Zejména se zaměřil naanalýzu špatného fungování těchto záložen u nás v současné době a jejichživotaschopnosti do budoucna. CZ - cze
rok: 2000, číslo: 7

ŽIVOTNÍ: Životní jubileum profesora Antonína Kandy
Stručný medailonek prof. JUDr. Antonína Kandy k jeho významnémuživotnímu jubileu. CZ - cze
rok: 2000, číslo: 7

SVOBODA, Vladimír: O existenci a povaze normativní logiky
Ústředním tématem článku je otázka, zda existuje normativní logika.Článek je polemickou diskusí k příspěvku J. Krechta "Existuje normativnílogika?" uveřejněném v Právníku č. 7/1999 na str. 669. CZ - cze
rok: 2000),s., číslo: 7

KOUDELKA, Zdeněk: Vojtěch Šimíček: Ústavní stížnost, Linde Praha 1999, 180 s.
Recenzovaná práce, v níž autoruplatnil i své praktické zkušenosti, je rozdělena do 12 částí, kterépojednávají o pojmu, funkcích a náležitostech podání ústavní stížnosti,průběhu řízení o ústavní stížnosti, postavení účastníků, otázce spojeníústavní stížnosti s návrhem na zrušení právního předpisu, rozhodnutíÚstaního soudu a jeho závaznosti, nákladech řízení a zastoupení, publikacirozhodnutí. CZ - cze
rok: 2000),s., číslo: 7

TOMÁŠEK, Michal: Lenka Pítrová, Richard Pomahač: Průvodce judikaturouevropského soudního dvora. I. vyd. Linde, a.s., Praha 2000, 359 s.
V recenzované knize se autoři snaží přiblížit českým čtenářůmčinnost soudu EU od padesátých let až po současnost. Kniha je napsánapřehledně a čtivě. CZ - cze
rok: 2000),s., číslo: 7

TICHÝ, Luboš: Hans Schulte-Nölke, Rainer Schulze [vydavatelé], EuropäischeRechtsvergleichung und Nationale Privatrechte [Evropská právníkomparatistika a národní právní úpravy], Nomos 1999, 415 s. Sborníkpříspěvků evropského soukromého práva
Recenzovanýsborník je tvořen 18 příspěvky přednesenými na mezinárodním sympóziu v únoru1999 v Bad Homburgu a hlavní pozornost tohoto sympózia byla zaměřena naochranu spotřebitele. CZ - cze
rok: 2000, číslo: 7

KŘÍŽKOVSKÝ, Ladislav: L.M. Gudošnikov, K.A. Kokarev, Političeskaja sistěmaTajvana [Politický systém Tchaj-wanu], 2. vyd., Moskva 1999, 146 s.
Recenzovaná publikace shrnuje a hodnotí poznatky opadesátiletém vývoji v této čínské provincii. Pojednává o ústavním systému,postavení, kompetencích jednotlivých vrcholných orgánů a jejich vzájemnýchvztazích. CZ - cze
rok: 2000, číslo: 7

ZÁSTĚROVÁ, Jana: Dvě zajímavé publikace roku 1999 z vydavatelství Bruylant
Recenze se týká dvou publikací vydaných bruselským nakladatelstvímBruylant v roce 1999 a zaměřených na sféru práva životního prostředí. CZ - cze
rok: 2000, číslo: 7