www.ilaw.cas.cz/kritickepravo

Projects/Hranice lidství

Výzkumný projekt: Hranice lidství
 
Otázky střetu etiky, vědy a práva jsou prostorem, ve kterém stanovujeme hranice a obsah pojmu lidství. Diskuze o genetických modifikacích člověka, surogátním mateřství, humanoidních robotech anebo i právech zvířat jsou především otázkami o podstatě člověčenství – je člověčenství spíše limitem nebo potencialitou? Jak máme stanovit hranice lidství, kdo je stanovuje a za jakým účelem? Nejsou tyto spory, které tradičně chápeme spíše jako spor mezi vědou (pokrokem) a etikou, který směřuje do budoucnosti, spíše sporem o žitou přítomnost? Do jaké míry stojí symbolický řád demokratických společností na vytěsňování takových projevů člověčenství, které narušují určitý narativ? Analýza těchto témat nabízí vhodný kontext, v němž je možné otevřít debatu o existujících kategorií člověčenství, hovořit o mýtech a stereotypech a zamyslet se nad rolí a funkcí, kterou hrají v demokratické společnosti.
Navrhovaný výzkumný záměr je mnohovrstevnatý a v zásadě jeho primárním cílem je zkoumat z různých pohledů (filozofických, etických a právních) řád společnosti, hodnoty a projevy, které symbolizují a konstituují lidství a současně se soustředit na případné odchylky. Dynamické proměny společnosti přinášejí řadu otázek, které nás nutí přehodnocovat nebo znovu přemýšlet o společenských hodnotových žebříčcích. Jedině takový přístup k právu umožňuje zohlednit proměny společnosti v 21. století a současně dává prostor pro interdisciplinární přístup ke zkoumání. Všechna tato témata jsou však nejen projevem pokroku medicíny, ale současně jsou bytostným projevem doktríny lidských práv.
Výzkumný záměr je realizován ve spolupráci s Kabinetem zdravotnického práva a bioetiky.