www.ilaw.cas.cz

Výzkum a projekty/Sportovní právo

SPORTOVNÍ PRÁVO
 


Projekt sportovního práva se zaměřuje zejména na otázku, v jaké míře obecně platné právo zasahuje do pravidel sportovních asociací a kdy akceptuje určitou podmíněnou autonomii sportovního sektoru ve světle jeho specifik. Sportovní sektor se snaží docílit soutěžní rovnováhy skrze řady institutů, které jsou právě často konfrontovány dle platného práva (např. transferová politika, příliš přísné disciplinární tresty v dopingu vyúsťující v zákaz činnosti sportovce nebo pokud jde o potenciální diskriminaci při nominaci do sportovních soutěží apod.).
Sportovní sektor vytváří velice propracovanou úpravu vztahů (např. Světový anti-dopingový kodex) a studium existence souběžného fungování této autonomní úpravy s platným právem je inspirativní nejen pro řádnou regulaci sportu (např. problematika horizontální ochrany lidských práv či ekonomických svobod).

V důsledku členství ČR v EU je pozornost věnována zejména evropskému právu, konkrétně legalitě pravidel sportovních asociací ve světle volného pohybu osob a hospodářské soutěže.  
Nicméně ne každý spor má tzv. evropskou dimenzi. Projekt se také zaměřuje na studium velmi progresívního alternativního řešení sporů v rozhodčím řízení skrze judikaturu Rozhodčího soudu pro sport (CAS), který byl založen olympijským hnutím se sídlem v Lausanne a bývá považován za Nejvyšší instanci světového sportu.  

Aktuální otázkou je též strategie, zda je vhodnější řešení sporů na půdě sportovního sektoru oproti možnosti obrátit se na nezávislý soud a za jakých podmínek. S tím souvisí i to, aby stěžovatelé nepodávali souběžně identické nároky u soudu a rozhodčího orgánu.   

Snahou projektu je i díky podpoře grantu GAČR 408/10/P539, Evropské sportovní právo a jeho role v právní regulaci sportu v ČR, vytvořit skrze publikační činnost návod pro fungování českého právního prostředí sportu v České republice a současně se stát platformou pro odborná setkání na dané téma. Doplňkově je řešena i problematika odpovědnosti za zranění ve sportu.

Řešitel:
JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.
 
Vybraná publikační činnost:
Hamerník P., Jaká je míra tolerance práva EU vůči sportovním asociacím? Právník. Roč. 150, č. 5 (2011), s. 482-498. ISSN 0231-6625.
Hamerník P., Jaký vliv má úprava mezinárodních sportovních asociací na vnitrostátní sport? Právník. Roč. 150, č. 12 (2011), s. 1239-1251. ISSN 0231-6625.
Hamerník P. Variations of European Sports Law in Football Practice. International Sports Law Journal, 3-4 (2011), s. 167-171. ISSN 1567-7559.
Kolektiv autorů, Otázky sportovního práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i, 2008. 129 s. - (Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR). ISBN 978-80-904024-1-6.
 
Plánované publikace řešitele:
E-kniha z oboru Sportovního práva (2012), článek pro časopis Právník (č. 11/2012) „Je Rozhodčí soud pro sport skutečně Nejvyšším sportovním soudem?“ a pro časopis The Lawyer Quarterly článek o regulaci dopingu (č. 1/2013).
 
Odborná setkání:
1.Workshop, Sportovní právo, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 14.03.2008-15.03.2008.
2.Workshop, Procesní otázky řešení sporů v rámci sportovních asociací, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 07.11.2011.