www.ilaw.cas.cz

Výzkum a projekty/Odpovědnost v medicíně

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST V MEDICÍNĚ
 
Problematika úpravy civilněprávní odpovědnosti v medicíně je oblastí, ve které dosud nebyl v České republice proveden soustavný výzkum. Existuje řada publikací, jejichž cílem je přehledně shrnout problematiku právní odpovědnosti v medicíně zejména pro pracovníky ve zdravotnictví. Odbornými pracovníky v oblasti právní vědy v ČR je oblast medicínského práva opomíjena, popřípadě je pozornost věnována pouze trestněprávním aspektům medicínského práva. Současný stav výzkumu v oblasti medicínského práva s  ohledem na jeho evropský a světový vývoj je zcela nedostatečný a vzhledem k významu, který je mu přikládán ve světovém měřítku, je nezbytné věnovat medicínskému právu pozornost i v ČR.
 
V ostatních zemích EU a USA se výzkum v této oblasti těší velké pozornosti a značně ovlivňuje právní praxi. I vzhledem k nedostatku výzkumu v této oblasti je právní úprava právní odpovědnosti v medicíně, jak na poli civilního, tak trestního práva a rovněž náhrady škody na zdraví, v ČR nedokonalá a nedostatečná a tyto nedostatky se promítají i do právní praxe, kde způsobují nejistotu u zdravotnických pracovníků a poškozených a nejednotnost v rozhodování soudů.
 
Když v roce 1901 skotský soudce během svého projevu řekl: „Tato žaloba má zvláštní charakter. Je to žaloba na náhradu škody způsobené pacientovi lékařem. Přes svoji dlouhou zkušenost si nemohu vzpomenout, že bych se kdy setkal s něčím obdobným“ (rozhodnutí Farquhar v. Murray 3F, 859, 862). Tento citát naznačuje, jak výrazně se situace v posledním století změnila. V současné době jsou spory mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky v USA naprosto běžnou záležitostí a v Evropě byl v posledních desetiletích zaznamenán rovněž vzrůstající trend. Současně s tím v Evropě vzniká řada odborných publikací, časopisů a organizací, které se problematikou právní odpovědnosti v medicíně zabývají.
 
Předností tohoto projektu je skutečnost, ža výzkum s tímto zaměřením nebyl dosud v České republice prováděn, jak v právní praxi, tak na poli teoretického zkoumání. Předpokládaným cílem tohoto výzkumu je na základě analýzy vnitrostátní úpravy a následné komparace této úpravy s úpravou v dalších vybraných zemích EU předložení cenných poznatků, které lze využít nejen pro formulování nových teoretických pohledů na samotnou úpravu právní odpovědnosti v medicíně na poli civilního práva /což je důležité i vzhledem k přípravným pracím na rekodifikaci občanského a trestního práva/, ale i k následnému využití výsledků výzkumu v praxi, kde přesnější pochopení problematiky právní odpovědnosti v medicíně může vést k zefektivnění a zkvalitnění práce jak legislativců, tak soudců v rámci medicínskoprávních sporů.
 
 
Hlavní řešitel:
JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.