www.ilaw.cas.cz

Výzkum a projekty/Parametrizace právního řádu

PARAMETRIZACE PRÁVNÍHO ŘÁDU
 
V posledních letech právní řád ČR prochází historicky zcela výjimečným obdobím. Problémy spojené s přebujelou legislativou, nárůstem složitosti vzájemných vazeb mezi předpisy, rozpadem klasické terminologie a nekvalitní přípravou právních předpisů jsou všeobecně známy. Projekt Parametrizace právního řádu ČR si klade za cíl vytvořit systém parametrů, které by byly schopny popsat náš právní řád a připravit tím podmínky pro nápravu daného stavu. Jde vlastně o jistou obdobu "statistické ročenky" pro oblast legislativní činnosti. Od roku 2008 budou výsledky pravidelně publikovány v časopise Právník. Právní řád je popsán na základě databází právních předpisů od roku 1918 do dneška.
 
Na proměnných typu počet předpisů, počet slov, paragrafů, novelizačních bodů, formálních i obsahových strukturách, počet odkazů, poznámek, atd. se ukazují základní trendy našeho právního řádu. Deskripce byla provedena jak na úrovni vlastností celých právních předpisů tak na úrovni jejich vnitřních charakteristik. Pomocí soustavy programů je tato deskripce opakovatelná k libovolnému datu. Obvykle se provádí po uzavření daného ročníku hlavních sbírek.
 
Ačkoliv výsledky nejsou nikterak povzbudivé, podrobná znalost problému je prvním předpokladem adekvátních opatření typu depurace (vyčištění) právního řádu, omezení legislativní honby za novelizacemi prostřednictvím zákona o tvorbě zákonů, úprava jednacích řádů parlamentu a zákona o publikačních sbírkách apod. Právní řád je vysoce komplikovaný systém a jakékoliv zásahy do něj by měly být promyšlené, odůvodněné a kvalitně připravené. Na základě prezentovaných dat lze určit pořadí kroků, které je nutno provést a současně pravidelně kontrolovat dosažené výsledky. Domníváme se, že seznámení široké veřejnosti se stavem našeho právního řádu může k zlepšení současného stavu výrazně přispět. Proto jsme pro prezentaci zvolili formu srozumitelnou i široké veřejnosti.
 
 
 
Hlavní řešitel:
JUDr. František Cvrček, CSc.