www.ilaw.cas.cz

Výzkum a projekty/ Hranice lidství

Hranice lidství


Otázky střetu etiky, vědy a práva jsou prostorem, ve kterém stanovujeme hranice a obsah pojmu lidství. Diskuze o genetických modifikacích člověka, surogátním mateřství, humanoidních robotech anebo i právech zvířat jsou především otázkami o podstatě člověčenství – je člověčenství spíše limitem nebo potencialitou? Jak máme stanovit hranice lidství, kdo je stanovuje a za jakým účelem? Nejsou tyto spory, které tradičně chápeme spíše jako spor mezi vědou (pokrokem) a etikou, který směřuje do budoucnosti, spíše sporem o žitou přítomnost? Do jaké míry stojí symbolický řád demokratických společností na vytěsňování takových projevů člověčenství, které narušují určitý narativ? Analýza těchto témat nabízí vhodný kontext, v němž je možné otevřít debatu o existujících kategorií člověčenství, hovořit o mýtech a stereotypech a zamyslet se nad rolí a funkcí, kterou hrají v demokratické společnosti.

Výzkumný projekt je mnohovrstevnatý a v zásadě jeho primárním cílem je zkoumat z různých pohledů (filozofických, etických a právních) řád společnosti, hodnoty a projevy, které symbolizují a konstituují lidství a současně se soustředit na případné odchylky.

Dynamické proměny společnosti přinášejí řadu otázek, které nás nutí přehodnocovat nebo znovu přemýšlet o společenských hodnotových žebříčcích. Všechny tyto změny se promítají v oblasti právní regulace a proto je nezbytné zahrnout do právního diskurzu i diskurz bio-eticky a filosofický.  Jedině takový přístup k právu umožňuje zohlednit proměny společnosti v 21. století a současně dává prostor pro interdisciplinární přístup ke zkoumání. Všechna nastíněná témata jsou však nejen projevem pokroku medicíny, ale současně jsou bytostným projevem doktríny lidských práv.


Hlavní řešitelé:
JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. LL.M.
Mgr. Petr Agha, LL.M.