www.ilaw.cas.cz/env

O projektu/O projektu

Název projektu:
Lidské právo na příznivé životní prostředí ve vnitrostátním měřítku: rozvinutá teorie, chudá praxe?
(projekt GA ČR č. 14-32244S)
 
Doba řešení:
2014 – 2016
 
Cíle projektu:
Projekt podporovaný Grantovou agenturou ČR je zacílen na zkoumání lidského práva na příznivé životní prostředí jako nově formovaného právního prostředku ochrany životního prostředí. Předmětem analýzy jsou na jedné straně teoretické základy tohoto vznikajícího hmotného lidského práva, včetně rozboru a zhodnocení dosavadního vývoje vztahů mezi lidskými právy a ochranou životního prostředí a filozofických podkladů tohoto práva, na druhé straně pak otázky ústavního zakotvení a skutečného prosazování tohoto práva v praxi vybraných evropských států.  Řešitelka bude zkoumat, zda a za jakých okolností může být právo na příznivé životní prostředí vhodným a způsobilým prostředkem ke zvýšení úrovně ochrany životního prostředí, a identifikovat hlavní legislativní a výkladové činitele, kteří vedou k jeho úspěšné aplikaci. Závěry projektu chtějí přispět jak do mezinárodní akademické debaty k tomuto tématu, tak do českého prostoru, kde ústavní právo na příznivé životní prostředí je před soudy využíváno pouze v minimální míře.
 
Plán projektu:
První část tříletého projektu je zacílena na zkoumání teoretických aspektů propojení lidských práv a životního prostředí, zasazených do kontextu moderního vývoje lidských práv. Tato část projektu se bude snažit odpovědět v podobě publikace (knihy) v českém jazyce na otázky, zda a jakým způsobem mohou být lidská práva transfomována do takové podoby, aby bylo možno jejich prostřednictvím chránit životní prostředí, a to nejen životní prostředí bezprostředně lidské, ale životní prostředí v plné šíři, tj. včetně těch jeho částí, jejichž existence ovlivňuje život člověka pouze nepřímo nebo vzdáleně. Budou  zkoumány i s tím související nové pohledy na lidská práva a nové pohledy na pozici člověka v globálním ekosystému, včetně směrů, jako je ekocentrismus a příbuzné směry uvažování, směry navrhující práva přírody apod. Největší pozornost bude věnována teoretickým aspektům konstruování lidského práva vztaženého k životnímu prostředí, ať už k určité jeho kvalitě nebo k povinnosti jeho ochrany ze strany státu. Přitom rozhodně nebude opomenut ani popis zcela nedávného vývoje lidských práv ve vztahu k životnímu prostředí, který lze charakterizovat jako určitou fragmentaci tohoto práva na dílčí práva k určitým částem životního prostředí, nejvýrazněji asi reprezentovaná právem na vodu, a rovněž výraznou snahou zakomponovat lidskoprávní aspekty do řešení problému klimatických změn.

Paralelně bude řešena druhá tematická část projektu, totiž analýza skutečného fungování práva na životní prostředí v praxi, a to ve sféře vnitrostátního práva. Pro tento účel byla předem vytipována skupina evropských států, v nichž právo na životní prostředí je soudy skutečně prosazováno, ať už je výslovně ústavně zakotveno nebo jen implicitně dovozováno (Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Portugalsko a Španělsko). Praktická aplikace bude zkoumána pomocí rozboru relevantní právní literatury, ale samozřejmě i příslušné judikatury. V této části bude věnována zvláštní pozornost principům interpretace a výkladovým prostředkům, které napomohly uvádět toto ústavní právo v život nebo jeho aplikaci přímo umožnily. Jejich analýza totiž může být v dalším kroku dobrou inspirací pro české ústavně-právní prostředí. Tato část výzkumu bude představena v samostatné publikaci hodnotícího a komparačního charakteru, rovněž v českém jazyce, pro české čtenáře, neboť tématu práva na životní prostředí nebylo dosud věnováno v české právní literatuře příliš pozornosti. 

Aby však výsledky projektu mohly přispět rovněž do mezinárodní akademické debaty, je plánován rovněž publikační výstup v anglickém jazyce, který shrne nejdůležitější poznatky z obou částí projektu, teoretické i komparační.
Grantový projekt GA ČR č. 14-32244S "Lidské právo na příznivé životní prostředí ve vnitrostátním měřítku: rozvinutá teorie, chudá praxe?"